CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI QUY ĐỊNH NHỮNG LOẠI PHỤ CẤP NÀO ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/07/2024

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước mới đây, cụ thể là trong tháng 12 năm 2023. Và sau đó là thực hiện chính sách về tiền lương và thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương.

1/ 9 loại phụ cấp sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2024 theo chế độ tiền lương mới:

  • Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có nêu nội dung liên quan tới việc thực hiện chính sách tiền tiền lương với nguồn kinh phí cải cách tiền lương được đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Ngoài ra, trong Nghị quyết còn đề cập đến vấn đề điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an ninh xã hội đang gắn với lương cơ sở.
  • Các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương. Điều này sẽ được điều chỉnh, sắp xếp lại trong chính sách cải cách tiền lương.
  • Căn cứ vào chế độ cải cách mới về tiền lương, 9 loại phụ cấp, bao gồm:

+/Phụ cấp kiêm nhiệm;

+/ Phụ cấp thâm niên vượt khung;

+/Phụ cấp khu vực;

+/Phụ cấp trách nhiệm công việc;

+/Phụ cấp lưu động;

+Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

+/Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

+/Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập

+/Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

-Cơ chế quản lý tài chính, thu thập đặc thù sẽ được thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương như sau:

+/ Tăng thêm hàng tháng đối với mức tiền lương và thu nhập theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/ tháng. Điều này được xét theo cơ chế đặc thù để bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/ 2023 ( không gồm tiền lương và phần tăng lên của thu nhập do điều chỉnh hệ số lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024).

Suy ra, nếu tính theo nguyên tắc trên, thì chỉ có thể thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nếu mức tiền lương và sự tăng của thu nhập năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung.

+/ Phụ cấp theo nghề sẽ được gộp từ phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đang được áp dụng với các viên chức, công chức có những nghề, hoặc làm công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước ( ví dụ: ngành giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án, thanh tra, kiểm lâm, kiểm toán, quản lý thị trường,…)

+ Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ bao gồm cả các loại phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

*Lưu ý:

– Những loại phụ cấp đã bị bãi bỏ, bao gồm:

+/Phụ cấp thâm niên ( trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

+Phụ cấp chức vụ lãnh đạo ( do các chức danh lãnh đọa trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

+/ Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị- xã hội;

+/Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

+/ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm ((do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề)

  • Theo cách phân loại hành chính thì chính sách mới đang thực hiện thống nhất khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã/ thôn/ tổ dân phố trên tỷ lệ chi thường xuyên của UBND cấp xã; Đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã/ thôn/ tổ dân phố.
  • Việc quy định cụ thể các chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc. Việc này sẽ được UBND xã trình HĐND cùng cấp thực hiện nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

2/ Tăng khoảng 30 % lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức:

  • Từ ngày 01/07/ 2024 tới đây, tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức dự kiến sẽ được tăng khoảng 30% ( tính cả lương cơ bản và phụ cấp)- Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
  • Trong khoảng thời gian 3 năm vừa qua, chúng ta vẫn chưa thực hiện cải cách tiền lương nhưng đã 2 lần điều chỉnh mức lương cơ sở, tăng khoảng 29,5%. Nhưng từ năm 2025, mức lương bình quân sẽ được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%. Có thể thấy, tính từ năm 2021 đến ngày 01/07/ 2024 tới đây thì lươn của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng bình quân chung khoảng 60%.
  • Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Con số này tuy không phải là vượt bậc, nhưng cũng là mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương”.

Đặc biệt trong thời kỳ kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, ngân sách hạn hẹp, điều này cho thấy việc thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 Trung ương khóa XII đã thể hiện được sự cố gắng, tiến bộ của Chính phủ nói chung, cũng như Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan nói riêng.

  • Sắp tới các cơ chế, chính sách liên quan đến về tiền lương, thu nhập đặc thù sẽ được bãi bỏ. Thực tế cho thấy, tại các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước ( có khoảng 284 cán bộ, công chức) đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 lần đến 2,43 lần, tức là chiếm khoảng 6,78% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước.
  • Nếu sự bãi bỏ cơ chế, chính sách liên quan đến về tiền lương, thu nhập đặc thù được thực hiện thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hưởng mức lương không thấp hơn hơn so với khi chưa thực hiện cải cách tiền lương đúng theo tinh thần của Nghị quyết số 27

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị đặc thù chia sẻ với chủ trương chung của Đảng, nhằm bảo đảm công bằng giữa các đối tượng hưởng lương trước và sau khi cải cách tiền lương, đồng thời triển khai thực hiện cải cách tiền lương một cách hiệu quả.

Trên đây là những thông tin mới về vấn đề những loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới nào sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2024. Nếu có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ hotline: 0902199090- 0982068560 ! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay