Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Theo Điều 73 khoản 1 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

Điều 87 khoản 2 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định:

“2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.”

tư vấn thành lập doanh nghiệp

*Trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư:

Căn cứ theo điều 31 Luật Doanh Nghiệp 2014, điều 44 Nghị Đinh78/2015/NĐ-CP và mẫu văn bản phụ lục Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT việc thay đổi vốn điều lệ thực hiện như sau:

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký:

Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã sthuế);

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập;

c) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;

d) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (II.1) được đính kèm theo trong phụ lục văn bản thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Kèm theo thông báo là Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty 

Sau khi gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và  cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 03 ngày. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh phải gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết, trong thông báo phải ghi rõ lý do, các yêu cầu bổ sung(nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay