THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH HOÁ CHẤT

Cuộc đại cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành công nghiệp hóa chất chuyển mình, tăng cao năng suất, chất lượng khi ứng dụng khoa học, công nghệ mới, thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững. Vậy nên hiện có rất nhiều nhà kinh doanh mong muốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực này, tuy nhiên kéo theo đó là những thắc mắc về quy định của pháp luật trong thủ tục thành lập công ty hoạt động ngành sản xuất hoá chất, bởi đây là một ngành kinh doanh có điều kiện. Các quy định về điều kiện thành lập công ty kinh doanh hoá chất hiện nay khá chặt chẽ.

 1. Điều kiện thành lập công ty kinh doanh ngành sản xuất hoá chất

* Trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải thực hiện các quy định về quản lý và an toàn hóa chất theo quy định của Luật hoá chất, các quy định khác của pháp luật có liên quan để bảo đảm an toàn cho người lao động, sức khỏe cộng đồng và môi trường.

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành hệ thống an toàn và xử lý chất thải.

– Cơ quan quản lý nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.

* Yêu cầu về cơ sở vật chất – kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất, bao gồm:

 • Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;
 • Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;
 • Trang thiết bị bảo hộ lao động;
 • Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;
 • Phương tiện vận chuyển;
 • Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

– Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định cụ thể điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc phạm vi quản lý.

* Yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải có người chuyên trách về an toàn hóa chất có trình độ chuyên môn phù hợp với quy mô và loại hình sản xuất, kinh doanh hóa chất, nắm vững công nghệ, phương án và các biện pháp bảo đảm an toàn hóa chất.

– Người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh hóa chất phải có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

– Người trực tiếp điều hành sản xuất của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất.

* Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

– Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện là hóa chất nguy hiểm có yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

– Yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện được quy định như sau:

 • Thực hiện quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật hoá chất;
 • Có cơ sở vật chất – kỹ thuật, năng lực chuyên môn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện;
 • Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận.

– Bộ Công thương và các bộ, ngành có liên quan phối hợp xây dựng điều kiện sản xuất, kinh doanh và Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trình Chính phủ ban hành.

– Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định quy chuẩn kỹ thuật và tổ chức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.

 1. Giấy chứng nhận, Giấy phép

– Giấy chứng nhận, Giấy phép gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất;
 • Địa điểm sản xuất, kinh doanh hóa chất;
 • Loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh;
 • Nghĩa vụ của cơ sở được cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép;
 • Đối với Giấy phép còn phải có quy định về thời hạn của Giấy phép.

– Thời hạn của Giấy phép do bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định phù hợp với loại hình, quy mô và đặc thù của hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

 1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép lập hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép.

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép theo mẫu quy định;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14 hoặc điểm a khoản 2 Điều 15 của Luật hoá chất.

– Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép cho tổ chức, cá nhân; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay