MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Bài viết hôm nay Luật Kết Nối xin phép gửi đến bạn mẫu tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số …..)

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

 1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………..

Ngày/tháng/năm sinh: … I… I…. Giới tính: ……………………… Dân tộc: …………………….

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ………………….. cấp ngày …/ … / ….

Nơi cấp: …………….

 1. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở? …………………………………………………………………..

 1. Tình trạng đi học

□ Chưa đi học (Lý do: …………………………………………………………………………………….. )

□ Đã nghỉ học (Lý do: ……………………………………………………………………………………… )

□ Đang đi học (Ghi cụ thể): ………………………………………………………………………………. )

 1. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có
 2. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng: … đồng. Hưởng từ tháng …/ ……….

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: …. đồng. Hưởng từ tháng ……/ …………

Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:…. đồng. Hưởng từ tháng…./ ……

Trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác: …….. đồng. Hưởng từ tháng ……/ …….

 1. Thuộc hộ nghèo không? □ Không □ Có
 2. Giấy xác nhận khuyết tật số …………. Ngày cấp : …………….. Nơi cấp ………………….

– Dạng tật: …………………………………………………………………………………………………….

– Mức độ khuyết tật: ………………………………………………………………………………………..

 1. Có tham gia làm việc không? □ Không □ Có
 2. a) Nếu có thì đang làm gì …………………, thu nhập hàng tháng ………….. đồng
 3. b) Nếu không thì ghi lý do: ……………………………………………………………………………….
 4. Tình trạng hôn nhân : ……………………………………………………………………………………
 5. Số con (Nếu có):… người. Trong đó, dưới 36 tháng tuổi: ………… người.
 6. Khả năng tự phục vụ? …………………………………………………………………………………
 7. Cá nhân/hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng: ………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

 

Thông tin người khai thay

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:….

Ngày cấp: …………………………

Nơi cấp: ……………………

Mối quan hệ với đối tượng: ……………

Địa chỉ: …………………………………

Ngày …. tháng …. năm …

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) …………………………………………. là đúng.

 

 


CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày …. tháng …. năm …
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

>>Link download mẫu tờ khai tại đây: Tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay