GIÁM ĐỐC CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI CHÍNH MÌNH KHÔNG?

Giám đốc là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 63 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Giám đốc là người đứng đầu của doanh nghiệp, người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Giám đốc có được ký hợp đồng lao động với chính mình không?

Tại khoản 3 Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

Phạm vi đại diện

1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Điều lệ của pháp nhân;

c) Nội dung ủy quyền;

d) Quy định khác của pháp luật.

2. Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo quy định trên thì cá nhân, pháp nhân không được nhân danh người được đại diện để xác lập thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó. Do đó, giám đốc (người đại diện theo pháp luật) của công ty sẽ không thể đại diện cho pháp nhân để ký hợp đồng lao động (thực hiện giao dịch dân sự) với chính mình.

Có thể ủy quyền cho phó giám đốc ký hợp đồng lao động với giám đốc hay không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 thì người được ủy quyền theo quy định pháp luật có thể đại diện bên người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động.

Đông thời, tại khoản 3 Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015 thì một cá nhân không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Từ những căn cứ trên thì để ký hợp đồng lao động trong trường hợp này với giám đốc thì phải thực hiện việc ủy quyền lại cho phó giám đốc là phù hợp quy định pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay