ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Từ ngày 01/9/2019, Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 5/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực thi hành. Với những quy định cụ thể và chặt chẽ, Thông tư về quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan sẽ góp phần đẩy lùi những vấn nạn về xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan đang diễn ra khá phổ biến hiện nay. Vậy Điều kiện Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan quy định như thế nào?

Giám định viên theo quy định pháp luật

Giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan là cá nhân có đủ trình độ kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến nội dung cần giám định; đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan.

Giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan có thể hoạt động trong một tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan dưới danh nghĩa của tổ chức đó hoặc hoạt động độc lập.

Trường hợp hoạt động dưới danh nghĩa của tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan thì thông tin về giám định viên phải được ghi nhận tại Quyết định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan và Danh sách giám định viên thuộc tổ chức này.

Điều kiện được cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Theo quy định tại khoản 1 Điều 98 Nghị định 17/2023/NĐ-CP và khoản 3 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009), để được cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Thường trú tại Việt Nam;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt;
 • Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp thẻ giám định,
 • Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đó từ năm năm trở lên,
 • Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ về giám định.

Trình tự, thủ tục cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Trình tự, thủ tục cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan về cơ bản sẽ bao gồm 2 bước được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, cụ thể:

Bước 1: Cá nhân đáp ứng các điều kiện cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên.

– Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan hoặc văn bản của Hội đồng kiểm tra chấp nhận được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định;
 • 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm.

– Cá nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

– Ra quyết định cấp Thẻ giám định viên nếu cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

– Trường hợp vẫn chưa thỏa điều kiện thì từ chối cấp Thẻ giám định viên và phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho cá nhân có yêu cầu cấp Thẻ.

Mẫu Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Mẫu số 11 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan sẽ có hiệu lực kể từ ngày cấp.

Lưu ý: Cá nhân có thể bị thu hồi Thẻ giám định viên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Không còn đáp ứng các điều kiện làm giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan;

– Có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giám định bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi Thẻ giám định viên;

– Có chứng cứ khẳng định Thẻ giám định viên được cấp trái với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cá nhân cũng cần lưu ý thêm là thẻ giám định viên chỉ được cấp lại trong trường hợp bị mất, hư hỏng hoặc có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Thẻ giám định viên.

Đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Cá nhân yêu cầu cấp Thẻ giám định viên mà chưa có bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định thì nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định như sau:

Hồ sơ đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định

 • Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan (Mẫu số 09 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học;
 • Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về quá trình thực tế hoạt động chuyên môn liên quan đến chuyên ngành giám định từ 05 năm liên tục trở lên hoặc từ 15 năm liên tục trở lên đối với đối tượng yêu cầu miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định;
 • 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm.
 • Văn bản yêu cầu được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định đối với đối tượng được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định.

Đối tượng được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định

Người đã có ít nhất 15 năm liên tục làm công tác soạn thảo và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan tại cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định.

Nơi nộp hồ sơ

Cục Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hình thức nộp hồ sơ

Qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

Thời hạn giải quyết

Trong 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm thông báo về việc chấp nhận hồ sơ, tiến hành thành lập hội đồng kiểm tra nghiệp vụ giám định. Trường hợp từ chối chấp nhận hồ sơ thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Nội dung kiểm tra nghiệp vụ giám định

Bao gồm: kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên ngành giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Thông báo kết quả kiểm tra nghiệp vụ giám định

Kết quả kiểm tra nghiệp vụ giám định được thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện kiểm tra nghiệp vụ giám định, Cục Bản quyền tác giả ban hành văn bản xác nhận kết quả cho người đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay