QUY CHẾ CÔNG TY

Mỗi cơ quan, đơn vị từ tư nhân đến nhà nước đều cần có một quy chế để quy định mọi việc từ chế độ làm việc, nguyên tắc, công tác nhân sự, quy định công ty, quan hệ công tác… tất cả các quy chế này được quy định một cách rõ ràng và minh bạch, thường những quy chế thương mang yêu cầu cần đạt được và có tính định khung mang tính nguyên tắc. Vậy Quy chế công ty là gì?

Quy chế công ty là gì? 

Quy chế là quy phạm điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, công tác tổ chức hoạt động, công tác nhân sự, phân công và phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, định mức, đơn giá áp dụng.

Quy chế công ty là một văn bản hoặc các văn bản đưa ra yêu cầu cần đạt được và có tính định khung mang tính nguyên tắc.

Quy chế trong công ty bao gồm tất cả các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp giữa người lao động với người lao động, giữa người lao động với ban quản trị điều hành và giữa ban quản trị điều hành với nhau đều được điều chỉnh bởi các quy chế quản trị điều hành này. Các băn bản quy chế này không được trái với pháp luật hiện hành.

Những yếu tố cần đảm bảo khi xây dựng và ban hành quy chế công ty

Để xây dựng và ban hành quy chế cần phải xét yếu tố phù hợp với doanh nghiệp, đảm bảo được tính khoa học và ứng dụng. Chính vì vậy, các yếu tố sau đây cần được lưu ý:

  • Tính hợp pháp: Phù hợp với pháp luật, không trái pháp luật là yếu tố đầu tiên cần phải có khi đưa ra quy chế. Chính vì vậy khi xây dựng quy chế, người soạn thảo cần phải dựa trên những quy định pháp luật.
  • Tính thực tiễn: Các hoạt động của doanh nghiệp phải có sự phù hợp với quy chế. Nếu không phù hợp sẽ dẫn đến những tác động xấu.
  • Tính hiệu quả: Quy chế góp phần tạo nên hành lang pháp lý, bảo vệ quyền lợi của cá nhân và tổ chức. Do vậy, khi nó được áp dụng phải được sự ủng hộ, tôn trọng và thực thi bởi những người trong tổ chức đó.

Các nội dung cần có trong quy chế công ty 

Tùy vào loại hình, ngành nghề kinh doanh của từng doanh nghiệp mà nội dung quy chế sẽ khác nhau. Tuy nhiên, các nội dung cơ bản sau vẫn cần được đảm bảo:

  • Quy định chung về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty
  • Quy định cụ thể về các hoạt động nội bộ như trình tự, thủ tục các cuộc họp; trình tự, thủ tục lựa chọn cán bộ quản lý; quy trình phối hợp hoạt động giữa các phòng ban trong công ty; …
  • Quy định về hành chính, nhân sự như quy chế về công tác; quy chế về lương và trợ cấp; quy chế khen thưởng và kỷ luật; quy chế về quản lý tài chính và kiểm toán;…
  • Các nội dung cụ thể khác có liên quan đến hoạt động quản trị nội bộ công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay