NHẬN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ KHÔNG?

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế không là thắc mắc của không ít người. Hiện nay, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Trợ cấp thất nghiệp là gì?

Trợ cấp thất nghiệp là một trong các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, nhằm hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm, học nghề và tìm việc làm mới trên cơ sở khoản trích tiền lương đã đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Điều 42  Luật Việc Làm năm 2013, 4 quyền lợi của chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động gồm có:

  • Được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.
  • Được hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm mới.
  • Được hỗ trợ học nghề.
  • Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.​

Như vậy, trợ cấp thất nghiệp là một trong 4 quyền lợi mà người lao động được nhận khi tham gia đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đây là khoản tiền trợ cấp được trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động bị mất việc làm căn cứ vào quá trình tham gia đóng BHTN của người lao động trước đó.

mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

 

Đang nhận trợ cấp thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo điểm d khoản 2 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014.

Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 51 Luật Việc làm năm 2013 quy định như sau:

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Như vậy, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế. Và tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, căn cứ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, không quá 02 ngày, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay