GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Trong cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp, những người có vị trí quan trọng mà chúng ta vẫn thường hay biết đến đó chính là giám đốc công ty. Vậy đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì giám đốc được hiểu như thế nào?

Giám đốc công ty TNHH là ai?

Trước hết, bạn cần hiểu thế nào là công ty TNHH? Công ty TNHH có thể được hiểu là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu và công ty là 2 thực thể pháp lý riêng biệt, trong đó, công ty là pháp nhân còn chủ sở hữu là thể nhân. Căn cứ theo khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn gồm 02 loại hình: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Giám đốc công ty TNHH là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. (Căn cứ theo Điều 63 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

Công ty TNHH một thành viên là gì? Ưu điểm và nhược điểm?

Điều kiện để trở thành giám đốc công ty TNHH

Giám đốc công ty TNHH phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

– Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Không thuộc đối tượng không có quyền quản lý công ty quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 bao gồm các đối tượng sau:

+ Cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân dùng tài sản của nhà nước để tiến hành thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan hoặc đơn vị mình;

+ Là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định có trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

+ Là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định, trừ trường hợp là người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo các quy định liên quan trong Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

+ Trường hợp có yêu cầu, chủ thể đăng ký thành lập doanh nghiệp nộp Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Tổ chức là pháp nhân thương mại đã bị cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015.

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty.

– Điều lệ công ty không có quy định khác.

– Có trình đô chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện do Điều lệ công ty quy định.

– Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty TNHH

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty TNHH được thể hiện ở các điểm sau đây:

– Tiến hành việc tổ chức thực hiện những quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Đưa ra quyết định trong các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ravà phương án đầu tư của công ty;

– Ban hành ra quy chế dùng để quản lý nội bộ của công ty;

– Ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người quản lý trong công ty TNHH. Trừ các đối tượng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc mà thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Ký kết hợp đồng dưới danh nghĩa của công ty. Trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Kiến nghị các phương án dùng để cơ cấu tổ chức công ty;

– Tiến hành trình báo cáo quyết toán tài chính của mỗi năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Kiến nghị các phương án sử dụng lợi nhuận hoặc phương án dùng để xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh

– Tuyển dụng lao động làm việc cho công ty TNHH;

– Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay